President

Mr. Ajay H. Patel

Hon. Secretary

Mr. Bhavesh Patel

Vice president

Mr. Jayesh Modi

Vice president

Mr. Rakesh Shah

Vice president

Mr. Mayur Patel

Vice president

Mr. Tejas Bakre

Join Secretary

Mr. Joy Chauhan

Join Secretary

Mr. Ankit Dalal

Treasurer

Mr. Samir Shah

P.R.O

Mr. Dharmendra Pandya

P.R.O

Mr. I. G. Parmar

P.R.O

Mr. Arpi Shah

Committee Member

Monika Patel

Committee Member

Mr. Rajesh Chavda

Committee Member

Mr. Nirav Rajasubba

Committee Member

Mr. Mahesh Patel

Committee Member

Mr. Yashpal Patel

Committee Member

Mr. Pritesh Mehta

Committee Member

Mr. Vimal Srivastava

Committee Member

Mr. Shivrajsinh Jadeja

Committee Member

Mr. Anil Patel