President Emeritus

Mr. Ajay H. Patel

C.E.O.

Mr. Bhavesh Patel

President

Mr. Rakesh Shah

Vice president

Mr. Jayesh Modi

Vice president

Mr. Tejas Bakre

Vice president

Mr. Mayur Patel

Vice president

Mr. Mukund Bhatt

Hon. Secretary

Mr. Rajesh Chavda

Join Secretary

Mr. Joy Chauhan

Join Secretary

Mr. Pritesh Mehta

Treasurer

Mr. Samir Shah

P.R.O

Mr. Shivrajsinh Jadeja

P.R.O

Mr. Nirav Rajasubba

P.R.O

Mr. Arpi Shah